Osnivači                                                                                                    

                                                              Founders                                     

umetnost kultura obrazovanje nauka art culture education sience
Serbia Global Art Team GroArt Fest Music Archaeology

Mila Đačić
Etnomuzikolog, rođena je 1982. godine u Beogradu. Proučavanjem i izvodjenjem tradicionalne muzike bavi se od 1998. godine. Diplomirala je na Katedri za muzikologiju i etnomuzikologiju FMU u Beogradu 2009. godine. Bavila se naučno-istraživačkim radom u sferi etnomuzikologije i etnokoreologije, a svoje interesovanje je usmerila na probleme savremenih oblika igara. Svoje radove predstavila je na seminarima u Beogradu, Pančevu i Banja Luci. Autor je i realizator programa ``Tradicionalna narodna muzika``, odobrenog od centralne komisije Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja. Takođe je i realizator programa ``Muzika u nama`` podržanog od strane Sekretarijata za sport i omladinu u Beogradu. Kao vokalni solista i interpretator tradicionalne narodne muzike nastupala je u okviru ansambla ``Tradicija``, koji se bavi izvođenjem tradicionalne muzike Balkana. Radila je kao muzički saradnik i rukovodilac Radionice za tradicionalno narodno pevanje u Centru za kulturu Grocka. Nosilac je posebne Zahvalnice za doprinos i unapređenje duhovnih vrednosti i tradicije na teritoriji Opštine Grocka. Član je ``Svetosavskog društva`` Beograd i saradnik je u izradi projekata za književnost i umetnost ``Vuk Karadžić`` u Beogradu. Trenutno radi u Osnovnoj školi ``Sveti Sava`` kao profesor muzičke kulture i kao vokalni pedagog Etno pevačke grupe OŠ ``Sveti Sava`` koju je osnovala u istoj školi i sa kojom je imala brojna gostovanja u zemlji i inostranstvu.  

Dobitnik nagrade "Najbolji edukatori Srbije" 2017. i "Zlatni violinski ključ" 2017. za izuzetne rezultate u svom pedagoškom radu. 2016. godine objavila je prvi muzički album sa svojim učenicima, kao primer dobre prakse kako se tradicionalna kultura može implementirati u školski sistem. Svoju muziku predstavila je na brojnim festivalima u Srbiji i zemljama u okruženju (Mađarska, Rumunija...). Autor je festivala GroArtFest čiji je cilj predstavljanje i promocija kvalitetnog obrazovanja kroz primenjenu umetničku praksu. Osnivač je organizacije Serbia Global Art Team, koje aktivira nastavnike i učenike sa ciljem lakše realizacije njihovih umetničkih, kulturnih, edukativnih, sportskih, ekoloških, ili naučnih ideja. Jedan od najpoznatijih portala u Srbiji Noizz.rs proglasio ju je „Čarobnjakom prosvete“ u 2018.godini. Poslednji veliki projekat koji je uradila sa svojim bivšim đacima je snimanje muzike za film - seriju "Nemanjići - rađanje kraljevine" i izlazak CD -a sa muzikom istoimenog filma, 2017 - 2018. godine. Smatra da bavljenje muzikom nije privilegija, već potreba svakog deteta, koja mu može pomoći u kvalitetnijem intelektualnom i socijalnom sazrevanju, stvarajući tako bolje mesto za život kako za sebe tako i za druge.

mila.djacic@gmail.com  

Tel: 0600672254

Facebook https://www.facebook.com/mila.djacic 

Instagram https://www.instagram.com/miladjacic/ 

Mila Đačić
Ethnomusicologist, was born in 1982 in Belgrade. She studyied and performed traditional music from year 1998. She graduated on the Department of Musicology and Ethnomusicology at the Faculty of Music in Belgrade in 2009. She was engaged in scientific research in the field of ethnomusicology and ethnochoreology, and has special interest for the problems of contemporary forms of dance. She has presented her work at seminars in Belgrade, Pančevo and Banja Luka. She is the author and producer of the `` Traditional Folk Music`` approved by the central committee of the Institute for the Advancement of Education. She is also the program director of the `` Music in us`` supported by the Secretariat for Sports and Youth in Belgrade. As a soloist and vocal interpreter of traditional music she performed with ensemble `` Tradicija`` who specializes in performing traditional music of the Balkans. She worked as a musical collaborator and manager of workshops for traditional folk singing at the Cultural Center Grocka. She has received a special award for contribution and promotion of spiritual values ​​and traditions in the municipality of Grocka. She is a member of St. Sava company  in Belgrade and collaborator in projects in literature and art `` Vuk Karadžić`` in Belgrade. Currently working in the elementary school                 `` Sveti  Sava`` as a professor of music culture and as a vocal pedagogue of Ethno singing group ‚‚Elementary School Sveti Sava`` which was founded in the same school and with whom he had numerous guest appearances at home and abroad.
Winner of the "Best Educators of Serbia" Award in 2017 and "Golden Violin Key" in 2017 for exceptional results in his pedagogical work. In 2016, she published her first music album with her students as an example of good practice in how traditional culture can be implemented in the school system. She presented her music at numerous festivals in Serbia and surrounding countries (Hungary, Romania ...). He is the author of the GroArtFest festival, whose goal is to present and promote quality education through applied art practice. He is the founder of the organization Serbia Global Art Team, which activates teachers and students with the goal of easier realization of their artistic, cultural, educational, sports, ecological or scientific ideas. One of the most famous portals in Serbia, Noizz.rs proclaimed her "Wizard of Education" in 2018. The last big project she did with her former pupils is filming the movie for the film - the Nemanjići - the Birth of the Kingdom, and the release of the CD with the music of the same film, 2017 - 2018. He thinks that dealing with music is not a privilege, but a need for every child, which can help him in a better intellectual and social maturation, creating a better place for life for himself and for others.
web adress: mila.djacic@gmail.com
Tel; +381600672254
Facebook https://www.facebook.com/mila.djacic
Instagram https://instagram.com/miladjacic 

Marija Rakić-Lovrić
Diplomirani etnomuzikolog-master. Rođena je 1982. godine u Požarevcu, gde završava svoje osnovno i srednje muzičko obrazovanje na odseku za muzičku teoriju i klavir. Svoje interesovanje usmerava na etnomuzikologiju i 2009. godine diplomira na Katedri za muzikologiju i etnomuzikologiju. Tokom i nakon završetka studija bavi se proučavanjem različitih oblika vokalne muzike u Srbiji, organologijom, narodnom igrom, ali i interdisciplinarnim savremenim pristupima ovim poljima. Autor je i realizator projekata u kulturi: Oral tradition of Serbian epic songs (UNESCO 2004), Istraživanje muzicke tradicije Roma iz okoline Beograda (2005); takodje, učestvovala je kao predavač i edukator na manifestacijama i radionicama u vezi sa srpskom i balkanskom kulturom i tradicionalnom muzikom: Narodna pesma i igra Jugoslavije na Omladinskom saboru srpske i balkanske duhovnosti (Aranđelovac 2003), Folklor danas na Danima ćirilice (Bavanište 2009), Tradicionalni narodni muzički instrumenti sa područja bivše Jugoslavije i Muzička arheologija u Srbiji, na međunarodnom festivalu umetnosti Ruidalsud, Novi Sad 2015. godine. Saradnik je brojnih udruženja i nevladinih organizacija na polju kulture -Balkanološki institut, Centar za istraživanje muzike Balkana, Udruženje za negovanje i proučavanje srpske i balkanske kulture``Karadžić``, Interdisciplinarno društvo etnomuzikologa, Srpsko etnomuzikološko društvo, itd. Takođe, bavila se pedagoškim radom u osnovnim i srednjim školama u Beogradu, a sa medjunarodnim kurikulumom iz oblasti muzike upoznala se kroz rad u British International School Belgrade. Trenutno se bavi organizacijom i realizacijom projekta "Muzička arheologija u Srbiji", koji je predstavljen u okviru Međunarodnog festivala Ruidalsud u Novom Sadu 2015. godine.

Serbia Global Art Team Music Archaoelogy GroArt Fest

Milena Vasiljević

diplomirani arheolog - master. Rođena  u Kragujevcu 1979. godine. Diplomirala je 2005. godine na Odeljenju za arheologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Tokom i nakon završetka studija sarađuje sa brojnim institucijama kulture, muzejima i institucijama za zaštitu spomenika kulture na istraživačkim projektima, kao i na obradi arheološkog materijala. Najvažnije institucije sa kojima je sarađivala su: Republički zavod za zaštitu spomenika kulture, Arheološki institut, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu - Odsek za arheologiju, Muzej Vojvodine, Narodni muzej Kruševac, Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture u Novom Sadu. Od 2006. godine aktivno se bavi  prezentacijom kulturne baštine Srbije u okviru različitih radionica, seminara i kao licencirani turistički vodič. 2008. i 2009. godine radila je u Umetničkom odeljenju Kraljevskog dvora u Beogradu, gde se bavila prezentacijom Dvorskog kompleksa kako za širu tako  i za stručnu publiku. Radila je na dokumentaciji i katalogizaciji umetničkih zbirki Dvorskog kompleksa, a rad se odnosi na dela iz arheološkog nasleđa, pisala je tekstove o ovim delima za web prezentaciju Kraljevskog dvora i učestvovala u organizaciji izložbi. Nakon 2009. godine, nastavila je saradnju sa Umetničkim odeljenjem i u stručnim časopisima objavljuje tekstove koji se odnose na arheološko naslrđe iz Umetničke zbirke Dvorskog  kompleksa, a 2015. godine radila je na obradi keramike i porcelana. Više puta učestvovala na konferencijama u organizaciji Udruženja turističkih vodiča Srbije, u okviru kojih je predstavljala arheološko nasleđe Srbije, a 2010. godine je učestvovala u projektu Turističke organizacije Beograda- Šetnja kroz antički Singidunum, koji je usmeren na promociju i prezentaciju arheološkog nasleđa Beograda. U okviru ovog projekta radi na osmišljavanju ture, izložbe i brošure, a nakon toga  radila kao vodič na ovoj arheološkoj turi. Tokom 2012. i 2013. godine, u saradnji sa francuskom institucijom CNRS - Le Centre National de la Recherche Scientifique (Nacionalni centar za naučna istraživanja)  radila je kao dokumentaristana  projektu Model of the mode, tempo, and demography of the Neolithic expansion in Greece and Bulgaria from the Levant, using archaeological and bioarchaeological data (Model režima, tempo, i demografija neolitske ekspanzije u Grčkoj i Bugarskoj u doba Levanta, koristeći arheološke  i bioarheološke podatke), gde je izradila bazu podataka za arheološke lokalitete u Srbiji i Makedoniji. U saradnji sa francuskom školom u Beogradu - Ecole Française de Belgrade u 2013. i 2014. realizuje radionice za decu osnovnoškolskog uzrasta čiji je cilj upoznavanje učenika sa antičkim i srednjovekovnim nasleđem, arhitekturom, umetnošću i načinom života u ove dve epohe. Kao predavač učestvuje u radionici Arheologijai turizam  2013. godine, u organizaciji Odeljenje za arheologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu i Udruženja Mladi za turizam. 2014. godine učestvovala na konferenciji Arheologija i javnost u Srbiji, u organizaciji Odeljenja za arheologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Na Međunarodnom festivalu umetnosti Ruidalsud u Novom Sadu 2015. godine, održala je predavanje na temu "Muzička arheologija u Srbiji." U sklopu Međunarodne letnje škole Univerziteta umetnosti u Beogradu u 2015. i 2016. godine polaznicima radionice vizelnih umetnosti Breg za razmišljanje-otktivanje skrivene prošlosti grada održala je predavanje na temu Antičko nasleđe Beograda. Pokrenula je kurs Balkan History and Culture (Istorija i kultura Balkana) za strane državljane koji žive i rade u Srbiji, kako bi se kroz ciklus predavanja upoznali sa kulturnom i političkom istorijom Srbije i zemalja u regionu. Od 2012. godine do sada, polaznici kursa su diplomate i članova njihovih porodica iz ambasade Švedske, Norveške, Austrije, Kanade, Nemačke, Grčke, Holandije, Belgije, Rumunije, Francuske, Argentine, Velike Britanije, Južne Koreje, članovi Međunarodnog kluba žena Beograd, članovi Udruženja Francuza u Beogradu  (Belgrade Accueil) i mnogi drugi.

Marina Mitrić
Diplomirani dizajner tekstila, rođena 1974. godine u Beogradu. Diplomirala je na Fakultetu primenjenih umetnosti i dizajna na odseku za dizajn tekstila,1999. godine . Učesnik je likovnih kolonija (Manastir Tresije) i član likovnog udruženja ‚‚Avala" sa kojim je izlagala više puta. Radi u OŠ ‚‚Sveti Sava" od 1999. godine, od kad i započinje svoj pedagoški rad. Organizator je velikog broja vannastavnih aktivnosti, dečijih izložbi i konkursa, kao i projekata saradnje sa lokalnom zajednicom. Takođe je idejni tvorac i realizator radionica koje su se bavile tradicionalnim i modernim, likovnim i primenjenim stvaralaštvom. Oprobala se i u drugačijim temama od umetnosti: korealizator je projekta ‚‚Prevencija bolesti zavisnosti, HIV-a i nasilja" koji je podržan od strane Ministarsta za sport i omladinu. Projekat je bio namenjen učenicima osnovne škole.

Marija Rakić-Lovrić
Bachelor-master ethnomusicologist. She was born in 1982 in Pozarevac, where he finished primary and secondary music education at the department of Music theory and P{iano. Her interest focuses on ethnomusicology and 2009 she graduates on the Department of Musicology and Ethnomusicology. During and after completion of the study she deals with the study of different forms of vocal music in Serbia, organology, ethnic dance and contemporary and interdisciplinary approaches to these fields. She is the author and producer of cultural projects: Oral tradition of Serbian epic songs (UNESCO 2004), Research Roma musical traditions from around Belgrade (2005); she also participated as a lecturer and educator at events and workshops in conjunction with the Serbian and Balkan culture and traditional music: Folk song and play at the Youth Parliament of Yugoslavia Serbian and Balkan Spirituality (Aranđelovac 2003), The Folklore Days of Cyrillic (Bavanište 2009), Traditional folk musical instruments from the former Yugoslavia at the international festival Ruidalsud (Novi Sad 2015). She is associate of numerous associations and NGOs in the field of culture -Balkan Institute, Centre for Research on the music of the Balkans, the Association for preserving and studying Serbian and Balkan kulture``Karadžić``, Interdisciplinary association of ethnomusicologists, Serbian ethnomusicological Society, etc. She also dealt with the pedagogical work in primary and secondary schools in Belgrade and with the international curriculum in the field of music she met through the work of the British International School in Belgrade. Currently engaged in the organization and implementation of the project "Music Archaeology in Serbia", which was presented at the International Festival Ruidalsud in Novi Sad last year.
        Milena Vasiljevic
graduate archaeologist - master. Born in Kragujevac in 1979. She graduated in 2005 on the Department of Archaeology on Faculty of Philosophy in Belgrade. During and after graduation she cooperates with numerous cultural institutions, museums and institutions for protection of cultural monuments on research projects, as well as the processing of archaeological material. The most important institutions she collaborated with: Republic Institute for Protection of Cultural Monuments, Archaeological Institute, Faculty of Philosophy, University of Belgrade - Department of Archaeology, Museum of Vojvodina, National Museum of Kruševac, City Institute for Protection of Cultural Monuments in Novi Sad. Since 2006 she was actively engaged in the presentation of Serbian cultural heritage in the framework of various workshops, seminars and as a licensed tour guide. 2008 and 2009 she worked in the Art Department at the Royal Palace in Belgrade, where she dealt with the presentation of the Royal Compound for general and professional public. She worked on the documentation and cataloging art collections of the Royal complex, and work relating to the archaeological heritage; she wrote articles about these works for the web presentation of Royal Court and she was involved in the organization of the exhibition. After 2009, she continued cooperation with the section for art and in professional journals published articles relating to archaeological heritage from the Art Collection of the Royal Compound, and in 2015 she worked on the processing of ceramics and porcelain. Repeatedly participated in conferences organized by the Association of tourist guides Serbia, within which she represented the archaeological heritage of Serbia, and in 2010 took part in the project of the Tourist Organization Belgrade- Walk through the Ancient Singidunum, which focuses on the promotion and presentation of archaeological heritage in Belgrade. Within this project, the design of tours, exhibitions and brochures, and subsequently worked as a guide on this archaeological tour. During 2012 and 2013, in cooperation with the French institution CNRS - Le Centre National de la Recherche Scientifique (National Center for Scientific Research) she was working on a documentary film project ‚‚Model regime, tempo, and demography Neolithic expansion in Greece and Bulgaria from the Levant‚‚, using archaeological data, and she has developed a database of archaeological sites in Serbia and Macedonia. In cooperation with the French school in Belgrade - Ecole Française de Belgrade in 2013 and 2014  shedid workshops for primary school children to get to know the ancient and medieval heritage, architecture, art and way of life in these two epochs. As a teacher participating in Archaeology andTourism Workshop 2013, organized by the Department of Archaeology, Faculty of Philosophy in Belgrade and the Association of Youth for tourism. In year 2014 she participated in a conference on Archeology and the public in Serbia, organized by the Department of Archaeology Faculty of Philosophy in Belgrade. At the International Festival of Arts Ruidalsud in Novi Sad in 2015, held a lecture on Music Archaeology in Serbia. As part of the International Summer School of the University of Arts in Belgrade in 2015 and 2016, she participated in the workshop for visual arts Hill of thinking - revealing the hidden history of the city, gave a lecture on the ancient heritage of Belgrade. Launched a course of Balkan history and culture to foreign nationals who live and work in Serbia, to be met through a series of lectures with the cultural and political history of Serbia and the countries in the region. From 2012 until now, the course participants were diplomats and their family members from the Embassy of Sweden, Norway, Austria, Canada, Germany, Greece, the Netherlands, Belgium, Romania, France, Argentina, Great Britain, South Korea, members of the International Women's Club Beograd , members of the Association of French Accueil Belgrade in Belgrade, and many others.
Marina Mitrić
Graduated textile designer, born in 1974 in Belgrade. She graduated on the Faculty of Applied Arts and Design, Department of Textile Design, in year 1999 . Participant of art colonies (Monastery Tresije) and a member of art association ‚‚Avala ", with whom she exhibited several times. She works in elementary school ‚‚Sveti Sava" since 1999, when she started her educational work. The organizer of the large number of extracurricular activities, children's shows and competitions, as well as cooperation projects with the local community. It is also the creator and implementer of workshops that dealt with traditional and modern, art and applied creativity. Tried out and the different subjects of art: korealizator the project, prevention of substance abuse, HIV and Violence ", which was supported by the Ministry on the Youth and Sports. The project was designed for primary school students.
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now